Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

03/03/10

PROVÌNTZIA NON Provincia

A su sòlitu, sas paraulas chi benint dae su latinu e tenent in cumintzu de paraula CE-, CI-, in sardu devenint, es.: chelu
che-chelu
°e
-, °elu
he-helu
ce-, 
celu
chi-
chivu, chiu
°i-
°ivu
hi-
, hiu
ce-
ciu.

Duncas est regulare chi in paraulas chi benint dae su latinu apamus chena e cena.

Sas chi in mesu tenent -CE-, -CI- o, in s'agabu, -CE, in sardu devenint , es.: lughe
-che-, luche
-°e-lu°e
-he-luhe
-ghe-lughe
-ge-luge,
-xi-, luxi;
-chi-lùchidu
-°i-lù°idu
-hi-, lùhidu
-gi-
lùgidu
-xi-lùxidu

In sas paraulas chi, in cambiu, sunt addatadas dae s'italianu, ce-, ci-, -ce-, -ci- in sardu (in sas variedades tzentrales, setentrionales e finas meridionales) devenint tze-, tzi-, -tze-, -tzi-:
centro > tzentru
Cina > Tzina
cacciare (togliere) > catzare
provincia > provìntziaDuncas est normale a narrer e a iscrier provìntziin totu sas variedades de su sardu e NON provincia.

Bastat finas a bider ite ponet su Porru, in su Dizionariu sardu-italianuprovìnçia, in ue sa pronunzia est, comente narat isse di 'z' "gagliarda", duncas surda, provìntzia. "Onde si scriverà çella, çittadinu, çivili, deçenti, suççediri, ec. e si pronunzierà zella, zittadinu, zivili, dezenti, suzzediri" (Porru, Dizionariu..., Casteddu 1832).

Gasi etotu ponet Z. Ispanu in su Dizionariu suo: provinzia.
AMENTA
dae lat. CE, CE > in sardu che°ehece
dae it. ce > in sardu tze

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna