Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

28/04/12

"pòveru" NON "pòberu"

"pòveru" est un'addatamentu dae s'italianu "povero". Non benit dae su lat. PAUPERUM, ca si nono diat èssere istadu "pàperu/pàberu".

25/04/12

Tàtari NON Thàtari

"Thàtari", lèghidu in unu situ internèt.
Su critèriu currente, adotadu finas dae sa Ras pro sos cartellos chi at giai postu in s'intrada de carchi bidda, est de iscrìere sos macrotopònimos cunforma a sa pronùntzia locale.
Tando, "Sassari", in sardu si pronùntziat "Tàtari" e s'iscriet "Tàtari". Non tenet sentidu a l'iscriere in àtera manera.

Imperfetu de su cungiuntivu

Pro formare bene s'imperfetu de su cungiuntivu, leade comente referèntzia sa forma de s'infinidu. In sa coniug. 2, sa paràula est prana.

Coniugatzione 1, in -are, es. Cantare
Cantare
Cantares
Cantaret
Cantaremus
Cantareis
Cantarent

Coniugatzione 2, in -ere, es. Tìmere
Timere
Timeres
Timeret
Timeremus
Timereis
Timerent

Coniugatzione 3, in -ire, es. Finire
Finire
Finires
Finiret
Finiremus
Finireis
Finirent

Presente de su cungiuntivu

Coniugatzione 1, in -are, Es. Cantare
Cante
Cantes
Cantet
Cantemus
Canteis
Cantent

Coniugatzione 2, in -ere, es. Tìmere
Tima
Timas
Timat
Timamus
Timais
Timant

Coniugatzione 3, in -ire, es. Finire
Fina
Finas
Finat
Finamus
Finais
Finant

16/04/12

"capitale" VS "cabulogu"?

Non si diat pòdere nàrrere capitale, in sardu, finas pro inditare sa de una provìntzia o de una parte istòrica de sa Sardigna, comente currispondente a s'ita. capoluogo?
Mi paret mègius de cabulogu, calcu dae s'ita.
Tando bi diant èssere capitales de istadu, de regione, de provìntzia...

"in parte mea" NO "a su postu meu"

Est prus giustu a nàrrere e a iscrìere: "nemos l'at a fàghere in parte mea" NO "...a su postu meu", chi est unu calcu dae s'italianu.

"andadu ses?" NON "ses andadu?"

In custa casta de pregontas, su verbu si ponet in s'agabbu de sa frase. Su contràriu est un'italianismu .

12/04/12

"retzida" NON "ricevuta"

"retzida" (ita. ricevuta), dae su verbu "retzire", pp. "retzidu".
Duncas: "pustis pagadu, m'ant dadu sa retzida".

05/04/12

"m'apo pèrdidu" + cumpl. og. NON "mi so pèrdidu" + cumpl. og

In sardu est giustu a pònnere su verbu àere non su verbu èssere comente in italianu. Tando est giustu a nàrrere: "m'apo pèrdidu s'ispetàculu"

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna