Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

27/03/13

montigru NON collina

In sardu est "montigru" (o monticru, montixu, montiju, etc., in unas cantas variedades dialetales), regulare dae lat. «monticŭlus» NON "collina", chi est un'italianismu iscaradu.

19/03/13

"elèghere, elèghidu" NO "elìgere, elìgidu"

"elèghere" si còniugat comente "lèghere". Duncas est "elego, eleghes, eleghet, eleghimus, eleghides, eleghent, ... elèghidu... etc.".

 

12/03/13

"pastoriu" NON "pastorìtzia"

Pro inditare s'atividade de su pastore, in srd tenimus "pastoriu", comente pro inditare s'atividade de sos massajos tenimus "massaria". Duncas, andat bene a nàrrere "cuntratos de pastoriu", etc., NON "pastorìtzia".

08/03/13

"carrera" NON "carrela"

Su faeddu benit dae isp./cat. "carrera". In sas variedades setentrionales, sa -l- cunsonat cun àteras paràulas, comente: altu, moltu, Saldigna, etc. ma chi s'iscrient: artu, mortu, Sardigna, etc.

Duncas est giustu a iscrìere "carrera" NON "carrela"

A propòsitu, cando inditamus sa carrera de una bidda sighida dae unu nùmene, sambenadu, tzitade, istadu, monte, etc., bi cheret sa prepositzione "de": carrera de Frantza, carrera de Garibaldi, etc. Es craru chi, si "carrera" est sighidu dae un'agetivu, non bi cheret prepositzione peruna: carrera manna, carrera pitzinna, etc.

 

"petzi" NON "solu"

Pro s'av. ita. 'solo', in sardu podimus nàrrere "petzi", "feti", "sceti" NON "solu", chi est agetivu: in crèsia b'aiat petzi fèminas!

Pro "non solo", in sardu podimus nàrrere "ebbia" ma pretzèdidu dae "no/non" + (verbu) + sustantivu/pronùmene/agetivu: "sa lege pro su sardu balet pro totus, non pro sos pitzinnos ebbia". No andat bene sa forma "non petzi". Duncas no andat bene "non petzi pro sos pitzinnos".03/03/13

foghe VS boghe

In sardu, una cosa est sa "foghe" ( o foche, 'oche, foxi, etc.), dae lat. "faux, faucis" ("gula"), àtera cosa est sa "boghe" ( o boche, 'oche, boxi, etc.), dae lat. "vox, vocis" ("boghe"). Duncas, cando proet meda in ierru, su tretu de su monte Corrasi dae ue essit s'abba pròina in sa badde de Lanaitho, in s'oru de Carros, est sa "foghe", s'essidòrgiu de su riu dae su monte! Non sa "boghe"! Difatis, in ulianesu, ruet sa f- de cumintzu in positzione intervocalica (duncas "sa 'o^e") ma non sa b- de cumintzu in positzione intervocalica (duncas "sa vo^e"). Tando, cando calicunu intèrpretat su fenòmenu comente "boghes" chi essint dae su monte, devimus nàrrere chi sunt totu fantasias!

01/03/13

in giustu NON drittu

Cando damus unu cussìgiu pro leare unu caminu, podimus nàrrere: bae a (manu) manca; bae a (manu) dereta e bae in giustu (=vai dritto, in ita.).

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna