Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

27/12/12

poju NON pòju

Comente règula Lsc, s'atzentu gràficu cheret postu cando su tonu de sa paràula ruet in s'ùrtima vocale (tribù, cafè, etc.) o in sa tertzùrtima vocale (fèmina, règula, òmine, istòria, etc.). Duncas non bi cheret in faeddos comente operaju, poju, etc., ca sa j no est vocale e duncas sas vocales a e sa o chi bi sunt in antis sunt penùrtimas, no atzentàbiles.

 

19/12/12

istat in Casteddu NON bivet in Casteddu

Pro espressare su sentidu de s'italianu "abitare", in sardu si ponet "istare". Duncas, su verbu "bìvere" no andat bene pro custu cuntzetu.

240 mìgia èuros NON 240 mìgias èuros

Amus lèghidu «...DUGHENTOS BARANTA MIZAS EUROS in tres annos ...».

"mìgia" benit dae su lat. MILIA e est giai plurale. Duncas no est giustu "mìgias" ma si narat e iscriet semper "mìgia".

 

240 mìgia èuros NON 240 mìgias èuros

Amus lèghidu «...DUGHENTOS BARANTA MIZAS EUROS in tres annos ...».

"mìgia" benit dae su lat. MILIA. Duncas no est giustu "mìgias" ma si narat e iscriet semper "mìgia".

04/12/12

Lanaitho NON Lanaithu

Càpitat de lèghere a s'ispissu custu e àteros topònimos sardos cun sa -u finale, istropiados dae chie pessat chi, in custa manera, siant sardos a beru! Sigomente si tratat de nùmenes prelatinos, est normale e giustu chi agabbent in -o pro su prus, comente Orgostorro, Orgòsolo, etc. Duncas est giustu Lanaitho. Podent agabbare in -u cando si tratat de nùmenes de logu chi currispondent a nùmenes latinos: su gardosu, etc.

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna