Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

22/08/11

"nàrrere chi nono/ei" NON "nàrrere de nono/ei"

S'impreu de sa prep. "de" in càmbiu de "chi" est unu calcu dae s'italianu.
Tando, est giustu a nàrrere: "m'ant cussigiadu a nàrrere chi nono", "mi hanno consigliato di dire di no"

16/08/11

"francu" NON "tranne"

A sa prep. italiana "tranne (o fuorché, eccetto)", currispondet in sardu "francu", es.: "in domo bi fiant totus, francu su babbu". Si podet nàrrer finas "foras de", es.: "in domo bi fiant totus, foras de su babbu".

14/08/11

"fundu" NON "pianta"

---
No andat bene "pianta" pro sa paràula italiana 'pianta', vegetale. 
In sardu est "fundu". Podet inditare un'àrbore, es.: "in sa corte nostra b'at duos fundos de pira" non "...duas piantas...", o finas unu fundigheddu, es.: "unu fundu de càule", "unu fundu de afàbiga".

Su faeddu "pranta" (e 'pianta' in sas variedades in ue sa -L- de su grupu cunsonànticu latinu -PL- si vocalizat) si ponet pro inditare, prus chi no àteru, sa parte de fundu de sa manu e de su pee: "pranta de sa manu" o "pranta de su pee"

— d. corràine

11/08/11

"a curtzu, a probe, in s'oru" NO "a vicinu"

Comente avèrbiu, est mègius a pònnere "a curtzu, a probe, in s'oru" NO "a vicinu", es.: "istamus a curtzu (o a probe o in s'oru)".
Gasi etotu, coomente locutzione prepositiva, est mègius a pònnere "a curtzu de, a probe de, in s'oru de" NO "a vicinu de", es.: "istamus a curtzu de (o a probe o i de n s'oru de) s'iscola".09/08/11

"voluntade" NON "volontade"

"prus addae de" NON "prus a in cue de"

"diferentziale" NON "spread"


Su diferentziale lìtera-dinare (Bid-ask spread) currispondet a su tantu in prus chi b'at intre su preju chi un'intermediàriu si disponet a bèndere sos tìtulos (lìtera) e su preju chi isse s'impignat a los comporare (dinare)." (http://www.morningstar.it)
S'anglomania italiana non nos devet custrìnghere a impreare tèrmines pagu craros o nudda, comente spread.
Lu podimus mutire diferentziale lìtera-dinare diferentziale ebbia si su cuntestu est craru, es.: «Sa Bce còmporat, su diferentziale falat», «Su diferentziale Btp-Bund nche colat cuota 400».
De su restu, giai in italianu di narat differenziale, in ispagnolu diferencial.


07/08/11

"cando non cando" NON "de tantu in tantu"

es.: "cun giaju meu, nos bidimus cando non cando".
S'espressione "de tantu in tantu" est un'italianismu.

05/08/11

"si no est chi" NO "a meno che"

Es. : "Tando, faghimus sa vacàntzias in pare, si no est chi tue ses galu traballende"

03/08/11

“agentzia de valutatzione” NO “agentzia de rating”

Una Credit rating agency (CRA) est un’agentzia de valutatzione de su crèditu (CRA), duncas una sotziedade chi atrìbuit valutatziones de crèditu pro sos emitidores de unas cantas castas de obligatziones de dèvidu o sos istrumentos de dèvidu matessi.

Una valutatzione de su crèditu (credit rating) vàlutat sa solvibilidade de un'emitidore.
Duncas, in sardu, si diat pòdere nàrrere agentzia de valutatzione de su crèditu o agentzia de valutatzione ebbia, NO agentzia de rating, pro custa casta de agentzia chi est sa prus numenada in sos mèdios de informatzione.

B'at de cunsiderare chi b'at finas àteras castas de agentzia de valutatzione, pro nàrrere sa Agentzia de Valutatzione Tzìvica (istrutura interna de Cittadinanzattiva) e àteras. In custos casos cumbenit a crarire de ite si tratat, cun s'agetivu currispondente, es.: "tzìvica, etc", o unu cumplementu de ispetzificatzione.

01/08/11

comunu/-a (ag. e sust.) NON cumone

Sa paràula "cumone" est presente, como, in s 'espressione "a cumone", chi est una locutzione averbiale, es.: fàghere una cosa a cumone; lu tenimus a cumone. Duncas no andat bene, oe, comente agetivu o comente sustantivu. Podimus nàrrere "comunu/-a".
Tando iscriimus "unu problema comunu, una chistione comuna";  "su comunu (o sa comuna) de Aristanis, de Nùgoro, de S'Alighera" NON  "su cumone (o su comune) de Aristanis...".

09/02/11

"cumbidare" vs "invitare"

"cumbidare" in srd. tenet su valore de "propònnere a mandigare o a bufare", dae lat. *CONVITARE ma influentziadu dae isp./cat. "convidar". Oramai "cumbidare" est semantizadu  cun custu valore e no andat bene in sentidu astratu, in ue non bidimus peruna dificultade a nàrrere "invitare", chi est su cultismu de der. lat. INVITARE, comente in ispagnolu /cat. "convidar" vs "invitar".
De su restu, su isp/cat "convidar" benit su lat. vulg. *CONVITARE, chi est unu cumpostu de CUM+INVITARE.

Duncas:
—cumbidare (transitivu):  ti cùmbido una tassa de binu...
—invitare (intransitivu):  ti invito a sa "festa de su binu", a unu cuntzertu...

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna