Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

24/04/10

"sièntzia" NON "scèntzia, iscèntzia, iscièntzia"

"sièntzia", finas in sa forma locale "siènsia", est un'ispagnolismu non reghente, dae "ciencia" (chi benit dae su lat. scientĭa). Duncas, finas "sientìficu", es. "Litzeu sientìficu".

22/04/10

Ite sunt sos "geosinònimos"?

Sunt paràulas diferentes comente etimologia ma chi currispondent a su matessi cuntzetu/idea, naradas in biddas diferentes, es.: cadrea/cadira, giùighe/giuge, feu/lègiu, magra/mantza
........................................................
Ite sunt sos "sinònimos"?

Sunt paràulas diferentes comente etimologia chi tenent a cumone petzi una parte de su cuntzetu/idea, naradas finas in sa matessi bidda, es.: làngiu/istrìgile/romasu/sicu.
........................................................

"fogu" NO "incendiu"


"alligria, cuntentesa" NON "gioia"

18/04/10

"aeroportu" NO "aereoportu"

Su tèrmine est cumpostu cun su prefissoide "aero-" non cun s'agetivu "aereo".

"tz" NON "z, zz"

Sa grafia "tz" e non "z o zz" pro sa zeta surda est intrende in sa pràtica de cada die, comente resurtat in custu manifestu de mortu de Nùgoro: tziu Pascale.It'est su "diferentzialismu"?

Est sa tendèntzia a diferentziare, in manera voluntària, una limba (a su sòlitu no ufitziale) dae un'àtera (ufitziale), in:
A) ortografia
B) lèssicu
S'idea de sos diferentzialistas est chi, si una limba est diferente, tando "devet" èssere diferente finas ortografia e lèssicu. E tando sos diferentzialistas proponent grafemas disusiados (in sardu "k" in càmbiu de "c, ch") o paràulas imbentadas ("fueddariu" in càmbiu de "vocabulàriu") o deformadas.

Su diferentzialismu est sa "maladia infantile" de su movimentu de recùperu linguìsticu, no in Sardigna ebbia, ma in su cumintzu de totu sos movimentos de recùperu de limbas natzionales emergentes. A su sòlitu, cando sa gente istùdiat e creschet, finas abbaidende comente funtzionant sas àteras limbas, abbandonat su diferentzialismu.
In Sardigna, a dolu mannu, su diferentzialismu est galu forte, mescamente in intro de sos setores natzionalistas/indipendentistas, chi impreant su sardu belle semper in manera simbòlica! Cun efeto ridìculos, chi istèsiant sa gente normale imbetzes de l'acurtziare.

17/04/10

"tradutore" NON "traduidore"

Est unu cultismu, addatadu dae su latinu ma sena sas modìficas tìpicas de sas paràulas patrimoniales. Duncas npn devimus mòere dae su pp "traduidu". Duncas comente ita. "traduttore" NON *tradottore (pp. tradotto), isp. "traductor" NON *traducidor (pp. traducido).

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna