16/02/10

Sardigna NON Sardinna/Sardìnnia/Sardinnya/Sardinia

De reghente, sa "Regione Autònoma de Sardigna" at ufitzializadu su nùmene SARDIGNA pro s'ìsula nostra. Duncas diat tocare chi totus adotemus custu nùmene.
In Lsc est istadu preferidu su toscanismu antigu "Sardigna" (derivadu dae su latinu SARDINIA), su prus connotu in Sardigna. Sardinna e Sardìnnia sunt addatamentos de Sardigna e non benint deretos dae su latinu. No andant bene mancu grafias comente Sardinnya, Sardinia, etc.
S'ùnicu resurtadu diretu in sardu  dae su lat. SARDINIA est su fonnesu Sardìngia. Su fatu chi custu faeddu bi siat petzi in Fonne (e in carchi àtera bidda che a Àrthana) at cumbintu sos espertos a isseberare su prus populare SARDIGNA in Lsc.

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna