Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

22/03/10

Ite sunt sos "geosinònimos"?

Sunt paràulas diferentes finas comente etimologia ma chi currispondent a unu matessi cuntzetu/idea, naradas in biddas diferentes, es.: cadrea/cadira, magra/mantza, feu/lègiu, giùighe/giuge.

"retzire" NON "ricevere, ritzevere"


"arriscu, arriscare" NON "rischiu, rischiare"

Ambas paràulas benint dae cat. arrisc e arriscar, addatadas in sardu in arriscu e arriscare. Rìschiu, rischiare sunt italianismos inùtiles ca tenimus giai sos faeddos sardos currispondentes, devènnidos oramai patrimoniales.

"belle" NON "quasi, guasi"

S'av. ITA "quasi", in SRD est:
- "belle", es. Nch'est belle mesudie; bi nd'at belle deghe. In sa pronùntzia, "belle" afortit Sa cuns. chi sighit.
- "agiomai", sighidu dae verbu in forma de indicativu, in su sentidu de "èssere a puntu de", es. "agiomai ruiat a terra"

"subra de, suta de" NON "subra, suta"

A pustis de "subra, suta", a su sòlitu ponimus sa prep. "de": es. su lapis est subra de sa mesa, la matita è sul tavolo

18/03/10

"a" + frase interrog. cun verbu indicativu

In sardu, una frase interrogativa chi inditat un'atzione presente, passada o venidora, est pretzèdida dae sa partìcula "a":
- a benis?, vieni?
- a bi semus andados?, ci siamo andati?
- a b'amus a andare?, ci andremo?.
Sa segunda frase podet èssere finas sena sa "a", ma cun su verbu invertidu: andados bi semus?, ci siamo andati?

"mancari gasi, custu non custu, sende gasi" NON "ciononostante"


17/03/10

"pròpiu, propiedade" NON "pròpriu, propriedade"


prŏprĭum, proprietatem

"in s'ìnteri, in su mentres" NON "mentre"

Si podet finas nàrrere "in subrestante", de seguru dae s'isp. "sobrestante", ag. ant. chi si narat de cosa "Que está muy cerca o encima", chi est a curtzu o in subra. Duncas inditat unu tempus curtzeddu. 
S'espressione est deformada, cun "su-" interpretadu comente artìculu "su", e duncas "in su prestante, in su pestante, in s'ispestantis...".

"in antis, a pustis" NON "prima, dopo/dopu"


12/03/10

"venidore" o "benidore"?

EI: venidore, ca benit dae cat. "venidor". Lu narat craru su fatu chi tèngiat petzi una "n". Si esseret derivadu de SRD bènnere, diat tènnere -nn-.

11/03/10

ITA “bisogna/è necessario”+verbo infin. > SRD “bisòngiat/tocat a”+verbu infin.

In sardu bi cheret semper sa prepositzione a: tocat a fàghere.

ITA “circa” > SRD “unos/-as”

Si ponet unos/-as sighidu dae unu nùmeru pro espressare su cuntzetu de it. “circa”: unas bìndighi pessones, circa quindici persone. Pro su cuntzetu de it. “alcuni/-e”, in sardu si ponet unos cantos / unas cantas, es. c’erano alcune persone, b’aiat unas cantas pessones. Mai unos/-as.

SRD “solu” e “petzi”

S’italianu “solo” podet èssere agetivu o avèrbiu. In sardu, a su primu currispondet “solu”, es. è una persona sola, est una pessone sola; a su segundu, currispondet “petzi” postu in antis de su verbu o “ebbia”, postu a pustis, es. c’era solo lui, b’aiat petzi issu / b’aiat issu ebbia.

ITA “-isco” > SRD “-gio”

es. it. preferisco, srd. prefèrgio, etc.

prep. SRD “in” e “a”in cun sos verbos de istadu in logu: isto in Nùgoro, in Sardigna; a cun sos verbos de motu a logu: ando a Nùgoro, a Sardigna.

"-m-" o "-mm-" in mesu de paràula

S’iscrient a su sòlitu cun -mm- in mesu sas paràulas formadas dae una prepositzione a, cun, in (dae lat. ad, cum, in) +  verbu o sustantivu chi cumintzat cun m-: ammentare, ammuntonare, ammìntere, cummemorare, immissàriu, etc. S’iscrient cun -m- in sos àteros casos.

"-b-", "-rb-" o "-bb-" in mesu de paràula

S’iscrient a su sòlitu cun -bb- in mesu sas paràulas formadas dae una prepositzione a (dae lat. ad) +  verbu o sustantivu chi cumintzat cun b-: abbentare, abbinatzare, abbudronare, etc.; cando sunt derivadas dae àteras limbas e tenent sonu oclusivu: agabbare, addobbare, etc. S’iscrient cun -b- (e sonu fricativu) sas paràulas de derivatzione latina, cando si sonorizat una -p- latina intervocalica, apem>abe, sapam>saba; semper cun -b- (e sonu oclusivu) sas  paràulas cultas de intrada reghente: libertade, libru, etc.

"b-" o "v-" in cumintzu de paràula

Cumintzant in v- totu sas paràulas de intrada reghente in sardu, chi non derivant deretas dae su latinu o benint dae àteras limbas, in ue custa cunsonante non ruet si est pretzèdida da paràula chi agabbat in vocale: violinu, violèntzia, vacàntzia, vida, venidore, vocabulàriu, voluntade, ventana, etc. Cumintzant  in b- sas chi benint dae su latinu, cun v- o b- de cumintzu, e chi in sa pronùntzia podent pèrdere sa b- si sunt pretzèdidas dae paràulas chi agabbant in vocale:  bentu, binu, bòlere, boghe, bigru, begru, bighinu, bacabarba, buca, badu, o sas chi cumintzant in qua-, qui- in latinu: bàtoro, baranta, bìndighi, o sas chi in totu sas variedades sunt pronuntziadas semper cun b- oclusiva: babbu, bèrtula, etc.

"a cunfrontu de..." NON "rispetto a..."

A sa loc. prep. ITA "rispetto a..." in SRD currispondet:
a) in su sentidu de "a paragone": "a cunfrontu de..." o "a cunfrontu + ag. poss...", es. rispetto all'anno scorso, ora stiamo meglio, a cunfrontu de s'annu passadu, como istamus mègiusrispetto a lui, io sono più alto, a cunfrontu suo, deo so prus artu.

FRA_sambenados istràngios cun "-ine"

In FRA, sambenados istràngios (e finas topònimos) che a Staline,LeninePoutine, tenent sa "-e" finale pro evitare chi una finale -lin siat lèghida [len].
in SRD si devent iscrìere sena "e" finale: Stalin LeninPutin. Pro sa "ou" de Poutine, bide s'àtera boghe: FRA_sambenados istràngios cun "ou"

FRA_sambenados e topònimos frantzesos e istràngios cun "ou"


In FRA, sambenados istràngiu (e finas topònimos) che a Ouagadougou (Burkina Faso)AbouPoutine, tenent sa "ou" a manera chi siat lèghida [u].
in SRD si devent iscrier cun sa "ou" si si tratat de nùmenes, sambenados, topònimos chi apartenent a logos de limba frantzesa ufitziale o coufitziale, comente est su casu de Ouagadougou, "u" si si tratat de addatamentos frantzesos de nùmenes istràngios: s'àrabu Abu , etc.
Ma ite nde narades finas de iscrìere Uagadugu ca si tratat de sa trascritzione de unu nùmene leadu dae una limba africana?
B'at s'arriscu, però, chi sa gente, abituada a s'ufitziale Ouagadougouno lu reconnoscat si est iscritu Uagadugu

ITA "nonostante" > SRD Impreu de "mancari"


Si in italianu tenimus "nonostante una...", in sardu podimus nàrrere:
a) "mancari b'apat àpidu una..."; "mancari chi b'apat àpidu una...". 
MAI "mancari una..."
b) "sende chi b'at àpidu una...

"in sa matessi manera" NON "a sa matessi manera"

"In su cumintzu de..." NON "A su cumintzu de..."

"controllu, controllare" NON "cuntrollu, cuntrollare"

"contraditòriu" NON "cuntraditòriu"

In totu sa paràulas cumpostas de duos elementos (contra + dire) in ue faghet a reconnòschere su prefissu "contra-", ponimus custu prefissu.
Però "cuntrastu" NON "contrastu".
Gasi etotu, in totu sas paràulas in ue reconnoschimus unu "cun" comente prefissu: cumpàngiu, cumintzare, etc.
Però "collega" NON "cullega".

"In sos annos 90" NO "in sos annos '90" o "in sos annos 1990"

Non b'at bisonzu de ponner s'apòstrofu chi a bias si cunfundet tipograficaùente.

"surdine" NON "sordidade, surdidade"

EI: surdine
NONO: sordidade, surdidade


"pessighire" NON "perseguitare"

"intre" vs "intro de"/"in intro de"

• "in intro de": in intro de domo, inditat logu, +- ITA "dentro"
• "intro de": intro de pagas dies, inditat tempus +- ITA "fra"
• "intre": nos bidimus intre Nùgoro e Orosei; nos bidimus intre maju e làmpadas, inditat mesania in mesu de 2 tèrmines de logu o de tempus,  +- ITA "tra, fra"

SRD "rete" vs "retza"

Pro s'ITA "rete", in SRD tenimus "retza", sa chi su piscadore ponet pro tenner sos pisches, e "rete", collegamentu de puntos diferentes, sa "rete de telecomunicatziones", sa "rete televisiva".

"presente in" NON "presente a"

"presente in su segundu turnu; presente in sa riunione; presente in su Parlamentu".
Ammentade chi in SRD, in custos casos, est semper "in", mancari chi in ITA bi podat àere "al"

ITA "pentirsi" SRD "s'impudare"

ITA "non mi pento di nulla"> SRD "no m'impudo de nudda"
...
deo m'impudo, tue t'impudas, etc.

"no at fatu àteru si non..." NON "no at fatu àteru che..."

es. "no at fatu àteru si non sighire" NO "no at fatu àteru che sighire"

atzentu gràficu in SRD


S'atzentu gràficu, semper grae (`), cheret postu in s'ùrtima, in sa tertzùrtima , e finas cuartùrtima, vocale tònica.
Sigomente, comente règula, in sardu su prus de sas paràulas sunt "pranas o parossìtonas", non si ponet s'atzentu in custas (pro economizare su zestu), ma si sinzat in sos àteros casos, in sas "truncadas o ossìtonas" e in sas "gurdas", chi si tratet de sa de 3 o 4 ùrtima!
-tribù, cafè
-fèmina, òmine, ècuu
-àudiu

"nàschere" o "naschire"?


Dae su lat. bassu NASCERE est derivadu in SRD
"nàschere" o "naschire", su primu prus a curtzu a s'etimolozia latina, in s'atzentu e in sa coniugatzione, su segundu cun cambiamentu de atzentu e coniugatzione.
Si est beru chi ambos resurtados sunt populares e zustos, cumbenit a ponner de prus "nàschere" in LSC:
—ca est prus a curtzu a s'ètimu.
—ca cunsentit de esser lèghidu finas in sas bariedade meridionales comente "nàsci(ri)", cun cambiamentu regulare de sas "e" àtonas in "i".

ITA "per" prep. + cumpl. > SRD...

— Motu peri logu, cun su valore de ITA “attraverso” > in SRD est a su sòlitu  in, chi si ponet in parte de peri, prus antigu e limitadu a espressiones cristallizadas: passare per la campagna, colare in (o peri) su sartu;

[ARGUMENTU NON CUMPRETU: BI SEMUS TRABALLENDE]

ITA "da" in cumpl. de istadu in logu > SRD "inche, inte, in ue, in do' de"...

Cando "da" introduit unu unu cumpl. de istadu in logu, in SRD ponimus:
a) cun su valore de ITA "presso": inche, inte, in do' de, es.  ci vediamo da Antonio, nos bidimus inche (o inche o in uein do' de) Antoni
b) cun su valore de ITA "qui": in logu + ag. possessivu, es. (qui) da noi fa bel tempo, in logu nostru est faghende tempus bonu

ITA "da piccolo..." > SRD "a minore..."

In custa espressione ITA e in àteras sìmiles, in ue "da" tenet una funtzione atributiva e cheret nàrrere "quando", in SRD ponimus sa prep. a, es. da piccolo mi piacevano i dolci, a minore m'agradaiant sos durches.
NON si ponet mai dae, chi diat èssere un'italianismu, es. dae minore...

10/03/10

ENG/ITA "opinion maker" > SRD "opinionista"

Est de moda in tv e periòdicos su ENG/ITA "opinion maker". A narrer su beru in ITA b'at su currispondente "opinionista" chi andat bene finas in SRD, duncas: "opinionista/opinionistas"

siat... siat... NON siat... che...

Su chi in ITA est "sia... che..." (es.: sia l'uno che l'altro), in SRD est "siat... siat..." (siat s'unu, siat s'àteru) NON "siat... che..." (siat s'unu che s'àteru) o  "siat... chi..." (siat s'unu chi s'àteru)

tocat a / bisòngiat a + infinidu

Cando
in ITA tenimus frases comente:
- "bisogna fare, è necessario fare", ecc., duncas cun formas impersonales + verbu infinidu,
in SRD bi bolet semper sa prep; «a» in antis de s'infinidu:
- "tocat a / bisòngiat a + fàghere", etc.

"cantieri" NON 'cantiere' e su suf. ITA "-iere"


Su sufissu ITA «-iere»
in SRD podet èssere:
- sena sa "i", pro paràulas chi sunt intradas in sa limba dae meda: -eri,carabineri, furisteri, etc.
- cun sa "i", pro paràulas chi sunt intradas in sa limba dae pagu tempus: -ieri, pompieri, finantzieri, cassieri, etc.
Gasi etotu cantieri, etc.

"l'ant bidu colende" NO "l'ant bidu colare"

Sa frase ITA "lo hanno visto passare"
in SRD est "l'ant bidu colende" NO "l'ant bidu colare".


"prevident" NON "prevedint"

In SRD est "prevìdere", formadu dae pre+bìdere, cun sa "V" ca est in positzione intervocàlica.
Duncas est "prevido, prevides, previdet, previdimus, previdides,prevident" (gasi comente est "bido, bides, bidet, bidimus, bidides,bident") e NON "prevedo, prevedes/prevedis, prevedet/prevedit, prevedimus, prevedides, prevedent/prevedint" chi sunt italianismos, formados in base a unu *prevèdere chi in SRD no andat bene.

"deretu" (sust. m.) NON "diretu"

In SRD su sustantivu maschile chi currispondet a su ITA "diritto" est "deretu", es.: nois difendimus su deretu nostru, chi derivat dae lat. DERECTU(M), una forma segundària de DIRECTU(M). Sa forma "deretu" est populare in SRD, mescamente comente avèrbiu: "ando deretu".
Comente sustantivu, duncas, *diritu est un'italianismu inùtile, ca tenimus giai sa paràula sarda giusta: deretu.
Cunsiderade sa diferèntzia in ispannolu intre derecho, regulare dae lat. DERECTU(M), cun passàgiu regulare de CT a ch (cfr. nocheleche, etc.), e directo, cultismu.

"diretu, direta" (ag.) NON "deretu, dereta"

In SRD s'agetivu maschile e feminile chi currispondet a su ITA "diretto, diretta" est su cultismu "diretu, direta", es.: su diretore e sa segretària comùnicant in lìnia direta, chi derivat dae ITA "diretto, diretta".
Comente agetivu, duncas, *deretu, dereta est ipersardismu inùtile.
Cunsiderade sa diferèntzia in ispannolu intre derecho, regulare dae lat. DERECTU(M), cun passàgiu regulare de CT a ch (noche, leche, etc.), e directo, cultismu. In sardu b'at sa matessi relatzione paràula patrimoniale/cultismu

In SRD, sos ETNÒNIMOS in -esu , -esa NON in -ese


Sos etnònimos (nùmenes chi inditant s'apartenèntzia a una natzione, a una regione, a unu grupu ètnicu o linguìsticu) chi in ITA agabant in -ese,
–in SRD tenent gènere maschile e feminile e agabant semper, duncas, in -esu, -esa: inglesu/inglesa, frantzesu/frantzesa,albanesu/albanesa, pugliesu/pugliesa, etc.
Duncas, non s'iscriet mai : *inglese, *frantzese, *albanese, *pugliese, etc.

"Pùglia/pugliesu" NON "Pùllia/pulliesu"

EI: Pùglia/pugliesu, Bologna/bolognesu, etc.
NONO: *Pùllia/pulliesu, *Bolonna/bolonnesu-Bolònnia/bolonniesu
Resone: Finas in sa LSC est possìbile s'iscritura cun "gl" o "ll".
In casu de nùmenes de logos istràngios chi non tenent una traditzione de addatamentu in sardu in favore de "ll" o "nn", cumbenit a rispetare de prus s'originale, ca si nono arriscamus addatamentos lègios, chi ponent prus problemas de cantu no nde risolvant. Cun resurtados chi a bias podent pàrrere ridìculos.


"votare, votu, votatzione" NON "botare, botu, botatzione"


EI: votare, votu, votatzione
NONO: botare, botu, botatzione
Resone: est unu cultismu e sa v- non ruet mai si est pretzèdida dae paràula chi agabbat in vocale.


"Catalugna" NON "Catalogna"

EI: Catalugna
NONO: Catalogna. Gasi etotu NONO: Catalunna, Catalùnnia, ca sunt addatamentos non traditzionales e non populares.
Resone: est prus cunforme a sa LSC e prus a curtzu a cat. Catalunya, isp. Cataluña

"pro ite" VS "ca", "proite"


I)
EI: pro ite, comente locutzione averbiale:
-in propositziones interrogativas diretas o indiretas: pro ite ses riende? Comente risposta a sa pregonta de in antis est semper "ca":ca mi paret. In custa casu NON bi cheret s'agiunta de pro ite.
Tando, NO andat bene:  pro ite ses riende? pro ite mi paret!
NONO: proite, pro ite ca.

II)
EI: ca, comente cungiuntzione:
-in propositziones causales chi sighint sa printzipale: so istracu ca apo caminadu meda; lea sa màchina ca si nono t'istracas.
NONO: pro ite ca

III)
EI: proite, comente sust. masch. invar., cun su valore "càusa", "finalidade":
-no apo cumpresu su proite de su cumportamentu issoro;
EI: proites, comente sust. masch. pl., cun su valore "pregontas":
-e ite sunt totu custos proites?
NONO: pro ite

primu, segundu, su de tres...

EI: nùmeros cardinales, su de unu, su de duos, su de tres...
In càmbiu de su de unu, su de duos, si podet narrer finas primu,segundu.
Cando andant paris cun sustantivos, custu cheret singulare petzi in su primu nùmeru: su de unu progetu.
In totu sos àteros nùmeros cheret plurale: su de duos progetos, su de tres progetos, etc.
NONO: su de duos progetu, su de tres progetu, etc.

"èuro, èuros" NO "euro, euros"


EI: èuro, èuros, cunforme a sa LSC (atzentu gràficu in sa tertzùrtima vocale)
NONO: euro, euros

"totu" invariàbile , pretzèdidu dae "belle"

EI: belle totu sos òmines, belle totu sas fèminas. "totu", in custos casos, est invariàbile.
NONO: belle totus sos òmines, belle totus sas fèminas.

ITA "artigiano, artigianato" > SRD "artesanu, artesania"


EI: artesanu, artesania PRO italianu artigiano, artigianato
NONO: artigianu, artigianadu
Resone: benit dae isp. artesano (chi benit dae ita. artigiano) eartesanía.

ITA "incontro" > SRD "addòviu"

EI: addoviare, addòviu, addòvios
NONO: atopu, azoviu, agioviu, etc. chi sunt variantes
Resone: est prus a curtzu a s'et. lat. OBVIARE.

"ministèriu" , "mistèriu" NON "ministero/-u", "mistero/-u"EI: ministèriu, ministeriale; mistèriu, misteriosu

NONO: ministeru, misteru

Resone: sunt cultismos influentziados dae isp. ministerio, misterio, etc., chi benint dae lat. ministerium, misterium.
Est craru chi non sunt derivados diretos dae lat. ministerium o misterium, ca si nono diant èssere istados «*ministèrgiu» e «*mistèrgiu», cun totu sas variedades locales in -erzu, egliu, -strexu, etc.
Ammentade chi finas in ita. ant. fiat "ministerio".

"est publicadu" NON "benit publicadu"

EI: est publicadu, sunt publicados, ...

NONO: benit publicadu...

Resone: s'impreu de "bènnere" est unu calcu dae s'italianu.

"lèghidu, elèghidu" pp de "lèghere, elèghere"

EI: lèghidu, elèghidu

NONO: letu, eletu

Resone: letu = corcadòrgiu; eletu=isseberadu, destinadu, es.: pòpulu eletu.
Difatis, in àteras bariedades, su pp de lèghere est lèziu, lègidu, lìgiu.
Elèghere= isseberare, cun su votu, in sas "eletziones".

"elencu" NO "elenco"

EI: elencu (es.: elencu telefònicu)

NONO: elenco

Resone: elencu est s'addatamentu normale dae ITA elenco, chi benit dae su lat. med. ELÈNCHUS, dae su gr. ÈLEGCHOS, dae ELÈGCHO,esàmino.
A dassare "elenco" est sinnale de passividade linguìstica a cunfrontu de s'italianu. S'addatamentu, in SRD, cun sa -u finale, in custu e in àteros casos (finas si si tratat de cultismos reghentes), est giustificadu dae sa -u finale latina originària. Si nono, totu sos cultismos modellados in s'ITA, diant dèvere agabare semper cun sa -o.

"famìlia" NON "famìglia, famìllia"

EI: "famìlia"

NONO: "famìglia, famìllia"

Resone: benit dae s'isp. familia.
In documentos sardos antigos, dae su lat. FAMILIA, tenimus famìgia,famiia, ma oramai non sunt populares

" pàrrere " NON "parere"

duncas: "a pàrrere meu..."

"contra" e "contra a"

contra, avèrbiu: los teniat totus contra, li aveva tutti contro; apo votadu contra, ho votato contro.

— contra alocutzione prepositivagherrare contra a su fogu, ha lottato contro il fuoco; apo iscuto contra a su muru, ho battuto contro il muro.

NB: A sa prep. ital. "contro", in sardu currispondet semper sa locutzione prep. "contra a". Sa "a" cheret posta semper, finas in dae in antis de paràula chi cumintzat cun vocale, es. contra a ànghelos e  a dimòmios.

03/03/10

PROVÌNTZIA NON Provincia

A su sòlitu, sas paraulas chi benint dae su latinu e tenent in cumintzu de paraula CE-, CI-, in sardu devenint, es.: chelu
che-chelu
°e
-, °elu
he-helu
ce-, 
celu
chi-
chivu, chiu
°i-
°ivu
hi-
, hiu
ce-
ciu.

Duncas est regulare chi in paraulas chi benint dae su latinu apamus chena e cena.

Sas chi in mesu tenent -CE-, -CI- o, in s'agabu, -CE, in sardu devenint , es.: lughe
-che-, luche
-°e-lu°e
-he-luhe
-ghe-lughe
-ge-luge,
-xi-, luxi;
-chi-lùchidu
-°i-lù°idu
-hi-, lùhidu
-gi-
lùgidu
-xi-lùxidu

In sas paraulas chi, in cambiu, sunt addatadas dae s'italianu, ce-, ci-, -ce-, -ci- in sardu (in sas variedades tzentrales, setentrionales e finas meridionales) devenint tze-, tzi-, -tze-, -tzi-:
centro > tzentru
Cina > Tzina
cacciare (togliere) > catzare
provincia > provìntziaDuncas est normale a narrer e a iscrier provìntziin totu sas variedades de su sardu e NON provincia.

Bastat finas a bider ite ponet su Porru, in su Dizionariu sardu-italianuprovìnçia, in ue sa pronunzia est, comente narat isse di 'z' "gagliarda", duncas surda, provìntzia. "Onde si scriverà çella, çittadinu, çivili, deçenti, suççediri, ec. e si pronunzierà zella, zittadinu, zivili, dezenti, suzzediri" (Porru, Dizionariu..., Casteddu 1832).

Gasi etotu ponet Z. Ispanu in su Dizionariu suo: provinzia.
AMENTA
dae lat. CE, CE > in sardu che°ehece
dae it. ce > in sardu tze

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna