Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

29/09/10

"repùblica" NON "repùbrica"

Est unu cultismu, no una paràula patrimoniale derivada dereta dae su latinu.
Gasi etotu, est mègius a iscrìere "republicanu" NON "repubricanu" o, peus, "reprubicanu"25/09/10

"opositzione" NO "oponidura"

A dolu mannu, in medas chi sunt cumintzende a praticare su sardu (mescamente militantes polìticos) b'at sa tendèntzia a su diferentzialismu, chi podimus definire comente "maladia infantile" de su movimentu linguìsticu.
Ma pro ite est capitende custu? De seguru ca su sufissu -idura lis paret prus sardu de -itzione, chi est, imbetzes, unu sufissu cultu presente in totu sas limbas modernas e internatzionales: ing. opposition, fra. opposition, isp. oposición, cat. oposició,etc..
Su de pònnere -idura dipendent dae una visione mecànica de sa limba, chi non resessit a fàghere àteru si no a ridiculizare sa limba sarda. Chi est, a dolu mannu, una tendèntzia antiga de carchi setore folclòricu de su movimentu natzionale sardu!

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna