Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

06/02/12

"bìdere caminende" NON "bìdere caminare"

In italianu est giustu, in custu casu, a pònnere verbu+ infinidu. In sardu, nono, bi cheret verbu+gerùndiu. Tando, est giustu a nàrrere: Eris apo bidu a Antoni  caminende, Ieri, ho visto Antonio camminare.
NONO:  Eris apo bidu a Antoni  caminare

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna