Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

05/07/13

"fratacasu" NON "frata asu"

A giru in su web podimus agatare s'iscrita ""Sa Pala de Frata asu".
Su giustu diat dèvere èssere "fratacasu" NON "frata asu", in ue mancat, finas bolende iscrìere cunforma a sa pronùntzia locale, su grafema pro su 'corfu de gùturu'  [/].
Diat èssere istadu mègius a iscrìere (a manera chi totus l'aerent pòdidu lègehere bene): "Fratacasu", totu atacadu, ca est unu faeddu cumpostu.
Iscritu "frata asu", unu de Otieri diat pòdere pessare chi si tratet de "fratare" unu "basu". In realidade est semper su contràriu: una fèmina si fratat su càvanu si basat un'òmine barvitostu!!!
.....Ligàmene: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=528795
In sa fotografia: panorama dae Sa Sedda dee Sos Carros cara a "Sa Pala de Fratacasu"


3 commenti:

Anonimo ha detto...

pro ite fratacasu e non ratacasu?

dsc ha detto...

Ma pro ite "fratacasu" e non "gratacasu", tenende in contu chi su faeddu benit dae s'ita. "grattare"? Su fatu chi in unas cantas variedades sa paràula cumintzet cun f- lu devimus a sa iscumparta/cumparta de unas cantas cunsonantes intervocàlicas: b, d, f, g.
In su casu nostru, est sa g- chi ruet, comente in GRATACASU /RATACASU, grassu/rassu, grussu/russu, etc. E sigomente est prus frecuente chi ruat sa f- intervocalica, a bias finas paràulas chi cumintzant in g- sunt tratadas comente chi cumintzent in f-.

Anonimo ha detto...

Tando non diat èssere mègius gratacasu? ca est sa g chi nch'est falada.

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna