Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

08/06/13

"sartu" NON "brincu"!

Lèghidu in FB: "...su Poligonu de su brincu de cuirra..."!
Faddinas mannas! In italianu est "Salto di Quirra", ma in sardu est "sartu de Chirra!
Difatis "salto" no est "brincu" ma "sartu" (logu foras de bidda)! "Quirra" est iscritu a s'ispagnola ma in sardu est "Chirra" o "Cirra". Duncas, tocat a dare cara cando iscriimus!

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna