19/11/10

“giòvia” NON “giòbia” o "gioja"

Sa paràula “giòvia” est derivada dae lat. IOVIA, ma cun sa -v- intervocàlica mantesa. Mancari chi "diat" èssere regulare sa ruta de sa -V- latina originària, (in sas variedades in ue custu càpitat in manera regulare) cun su resurtadu gioja (chi, paris cun giògia, est caraterìsticu de medas biddas de su sardu setentrionale: Otieri, Òschiri, etc.)  in su territòriu linguìsticu chi Wagner mutit log. e camp. Comente dae NOVU, NIVE, OVU  tenimus nou, nie/nii, ou.  
Duncas est est giustu a iscrìere giòvia, sena ruta de sa -V- intervocàlica, comente resurtat finas in Wagner/DES in sa boghe “yovia”, pro sas variedades setentrionales e meridonales. Ma NON s’iscriet cun sa -b-, "giòbia". 

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna