Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

09/02/16

"magra, taca, mantza" NON "macchia"

---
In sardu tenimus sos faeddos "magra" (mal°a, maxa, maja, marca, marga, mraga, etc.) [dae lat. 'macŭla'], "taca" [dae cat. 'taca'], "mantza" [dae cast. 'mancha']. Duncas, non b'at bisòngiu de nàrrere o iscrìere s'ita. "macchia", comente, a dolu mannu, nos est acuntessende de bìdere urtimamente.

Gasi etotu, su nùmene de su logu de Ispagna "Mancha" (chi non benit dae su latinu 'macŭla'), adatadu a su sardu dat semper "Mantza", non "Màntzia", chi est un'adatamentu dae s'ita. "Mancia", in ue, però, sa "i" est ortogràfica ebbia, pro trascrìere la pronùntzia castigliana e non pronuntziare "Manca".

—d.corràine

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna